Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

           

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.zo.o. adres: ul. Gdańska 6, 83-250 Skarszewy Tel. 585880692 email: gpk@skarszewy.pl

 

  • dane przetwarzane są w celu wykonywania zawartej umowy, na podstawie prawnej rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 

  • dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.zo.o. usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych,

 

  • dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń
    i obrony przed roszczeniami przez administratora,

 

  • każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

 

  • każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

  • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

 

  • osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań wynikających z zawartej umowy.

 

(2018-05-24)